АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН программ

Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт
системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.

group

АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН программ

Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт
системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.

group

АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН программ

Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт
системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.

group

АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН
НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН программ

Бизнес тань өсөхийн хэрээр шаардлагатай нэмэлт
системүүдийн авч, холбуулан ашиглаж болно.

group

ХЭРЭГЛЭХЭД ХЯЛБАР

Уламжлалт, ашиглагддаггүй олон функцтэй, нүсэр программ
хангамжаас татгалзаж зөвхөн танд шаардлагатай функцүүдийг
тусгасан.

ҮҮЛЭН ТЕХНОЛОГИ

Цаг хугацаа, орон зай, газар зүйн байршилаас үл хамааран байгууллагын
санхүүгээ хөтлөх боломжтой.

МОДУЛЫН ХЯЗГААРЛАЛТ
БАЙХГҮЙ

Та хүссэн модулаа, хүссэн хэмжээгээрээ өөрийн хэрэгцээндээ тохируулан
ашиглах боломжтой.

ДИНАМИК ТАЙЛАН

Байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд тохируулан тайлангын тохиргоо хийх
боломжтой учир Мөнгө, хөрөнгийн тайлан зөрнө гэсэн асуудалгүй.

НЭГ СИСТЕМ, НЭГ БАЙГУУЛЛАГА

Эрхэт системийн санал болгож буй байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд
хэрэглэгдэх бүхий л системүүдтэй холбогдож ажиллана.

ЗӨВХӨН ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЦЭЭНД
ТОХИРСОН СОНГОЛТ

Та доорх үнийн саналаас өөрийн байгууллага болон хувийн хэрэгцээнд тохирох багцыг сонгоорой.

Аж ахуй нэгж байгууллага Тайлан гаргадаг байгууллага
548,900

Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 3

Сургалт зөвөлгөө 6 хүн цаг

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

Худалдан авах
218,900

Сарын хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 50

Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг

Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10%
хөнгөлөлттэй

Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15%
хөнгөлөлт

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

Худалдан авах
878,900

Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 5

Сургалт зөвөлгөө 9 хүн цаг

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

328,900

Сарын хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 70

Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг

Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10%
хөнгөлөлттэй

Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15%
хөнгөлөлт

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

1,098,900

Жилийн хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 8

Сургалт зөвөлгөө 12 хүн цаг

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

Худалдан авах
438,900

Сарын хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 100

Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг

Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10%
хөнгөлөлттэй

Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15%
хөнгөлөлт

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

Худалдан авах
548,900

Сарын хураамж (НӨАТ орсон)

Сарын гүйлгээ хязгааргүй

Байгууллага үүсгэх тоо 100

Сургалт зөвөлгөө 2 хүн цаг

Төлбөрийг 6 сар төлвөл 10%
хөнгөлөлттэй

Төлбөрийг 12 Сар төлвөл 15%
хөнгөлөлт

Хэрэглэгч урих тоо
хязгааргүй

Мөнгөн хөрөнгө

Авлага өглөг

Бараа материал

Үндсэн хөрөнгө

Тохиргоо бичилт

Цалин

Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Татварын тайлан

Худалдан авах